Spisy zdawczo-odbiorcze przejętej na przechowywanie dokumentacji możemy opracować w ramach przyjętych na siebie prac porządkowych

2019-07-18

Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Spisy zdawczo-odbiorcze przejętej na przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html możemy opracować w ramach przyjętych na siebie prac porządkowych. Pracodawcy mają obowiązek założenie i prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, nawet w przypadku zatrudniania jednego pracownika. , 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej jest regułą, od której jednak przewidziane zostały trzy wyjątki. Rozporządzenie mówi bowiem, że do dokumentacji gromadzonej od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. W przypadku, gdy pracownik/członek rodziny nie odbierze dokumentacji, pracodawca może ją zniszczyć (ustawodawca nie nakazał w tym przypadku niszczenia dokumentacji – lecz tylko to dopuścił). Taka zasada dotyczyła zarówno teczek osobowych pracowników, jak i pozostałej dokumentacji kadrowo-płacowej. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń lub dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części. Instrukcja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmie. Odbiór dokumentacji pracowniczej prowadzonej w formie papierowej następuje osobiście i za pokwitowaniem odbioru. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej. Firmy, które zlecają obsługę księgowo-kadrową zewnętrznym podmiotom, mogą oczekiwać na mocy zawartych umów przechowywania dokumentacji pracowniczej. , nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w razie jej nie odebrania. Konieczne jest również ich zabezpieczenie i przechowywanie po ustaniu zatrudnienia. W zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej pracowników. W takim przypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych części. W takim wypadku przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu oświadczeń oraz dokumentów dotyczy każdej z wydzielonych części. Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca doręcza za pokwitowaniem, pracownikowi albo byłemu pracownikowi informację albo zawiadomienie o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej. Do stosunków pracy nawiązanych przed tym dniem zastosowanie ma dotychczasowy 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Oprócz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, projekt zakłada również jej elektronizację. Stosuje się nowy okres przechowywania dokumentacji (10 lat). Zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. – okres przechowywania dokumentacji będzie wynosił nadal 50 lat z możliwością skrócenia okresu.